Gebruiksvoorwaarden

DEZE WEBSITE VEREIST EEN TEGENPRESTATIE VOOR EN ALS VOORWAARDE OM U TOEGANG TE VERLENEN.

HET LEZEN EN AANVAARDEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET LEZEN EN AANVAARDEN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE ZIJN VERPLICHTE OVERWEGINGEN OPDAT DE WEBSITE U HET RECHT VERLEENT DEZE TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF ERMEE TE INTERAGEREN.

ALLE PERSONEN WORDT DE TOEGANG TOT DEZE SITE ONTZEGD, TENZIJ ZIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID HEBBEN GELEZEN EN AANVAARD.

DOOR HET BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN OF INTERAGEREN MET DEZE WEBSITE OF MET EEN BANNER, POP-UP OF RECLAME DIE EROP VERSCHIJNT, STEMT U IN MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE.

DEZE WEBSITE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IEDERE PERSOON OF KIJKER OM WELKE REDEN DAN OOK DE TOEGANG TE ONTZEGGEN. ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U AANVAARDT ALS VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN, IS HET DE WEBSITE TOEGESTAAN GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN MET HET OOG OP UITSLUITING EN VOOR VELE ANDERE DOELEINDEN.

DE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEKERS HEBBEN DE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE TEGENPRESTATIE VOOR DE TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE BEKIJKEN, OM ZICHZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, affiliates of klanten, hierna gezamenlijk te noemen "Bezoekers", zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn eigenaars en/of exploitanten zijn partijen bij deze overeenkomst, hierna te noemen "Website".

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website hebt afgesloten waarin het tegendeel wordt bepaald, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, filialen of klanten niet het recht deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare omgeving; zij hebben niet het recht deze informatie uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen, of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door het bekijken van de inhoud van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarde van het bekijken en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of gedeelten daarvan, met inbegrip van de databases, onzichtbare pagina's, gelinkte pagina's, onderliggende code, of andere intellectuele eigendom die de site kan bevatten, om welke reden dan ook te gebruiken voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker gaat akkoord met een schadevergoeding van U.S.$100,000 in aanvulling op de kosten en de werkelijke schade voor schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het aanvaarden van deze bepaling een voorwaarde is voor het bekijken en dat het bekijken de aanvaarding inhoudt.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF HET RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, TE VERKOPEN, TE PUBLICEREN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de website. Materiaal op de website moet worden geacht eigendom te zijn van en auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de website. Gebruik van de inhoud van de website voor welke reden dan ook is niet toegestaan, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de website of op basis van een contract.

HYPERLINKEN NAAR SITE, CO-BRANDING, "FRAMING" EN VERWIJZINGEN NAAR SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, mag niemand deze site, of gedeelten daarvan, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) hyperlinken naar de hunne, om welke reden dan ook. Verder is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming te verwijzen naar de url (website adres) van deze website in commerciële of niet-commerciële media, noch is het toegestaan de site te 'framen'. U stemt er uitdrukkelijk mee in met de Website samen te werken om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en aansprakelijk te zijn voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een schadevergoeding van US$100,000.00 plus kosten en werkelijke schade voor het schenden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen alle risico op zich bij het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u een uitdrukkelijk andersluidend contract met de website hebt gesloten, kunt u niet vertrouwen op de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De website geeft hiervoor geen garantie.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. DE BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO'S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUMPERENDE FACTOREN.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon waarmee de bezoeker vervolgens communiceert als gevolg van corrupte code of gegevens die onopzettelijk op de computer van de bezoeker terechtkomen. Nogmaals, de bezoeker bekijkt en interageert met deze site, of banners of pop-ups of reclame die daarop getoond wordt, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op eigen risico. Website geeft geen garantie dat downloads vrij zijn van corrumperende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het bekijken, gebruiken of interageren op welke manier dan ook met deze site, met inbegrip van banners, reclame of pop-ups, downloads, en als voorwaarde van de website om zijn rechtmatige weergave mogelijk te maken, ziet de bezoeker voor altijd af van alle recht op schadeclaims van welke aard dan ook, gebaseerd op elke oorzakelijke factor die resulteert in elke mogelijke schade, ongeacht hoe afschuwelijk of uitgebreid, hetzij fysiek of emotioneel, voorzienbaar of niet te voorzien, hetzij persoonlijk of zakelijk van aard.

SCHADELOOSSTELLING

Bezoeker gaat ermee akkoord dat in het geval dat hij schade veroorzaakt, die de Website moet betalen, de Bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft om de Website te vergoeden voor alle.

INZENDINGEN

Bezoeker stemt ermee in, als voorwaarde voor het bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, met inbegrip van gedeelten daarvan, afbeeldingen daarop, of een van de inhoud van de inzending, wordt het exclusieve eigendom van de Website en kan worden gebruikt, zonder verdere toestemming, voor commercieel gebruik zonder extra vergoeding van welke aard dan ook. Bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie te communiceren aan de Website, die hij voor altijd wenst toe te staan aan de Website om te gebruiken op elke manier die hij geschikt acht. "Inzendingen" is ook een bepaling van het Privacybeleid.

OPMERKING

Bezoeker is geen aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook om welke reden dan ook verschuldigd en Bezoeker verklaart uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of interactief te gebruiken.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de tegenprestatie die de Website verlangt voor het bekijken, gebruiken of interageren met deze website, stemt de Bezoeker in met bindende arbitrage voor elke claim, geschil of controverse ("CLAIM") van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortvloeit uit of verband houdt met deze aankoop, dit product, met inbegrip van vragen over aanbiedingen, privacykwesties en gebruiksvoorwaardenkwesties.

In geen geval zal de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht hebben om naar de rechter te stappen of een juryrechtspraak te houden. Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant zal niet het recht hebben om deel te nemen aan pre-trial discovery, behalve zoals voorzien in de regels; u zal niet het recht hebben om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een vordering die onderworpen is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter zal definitief en bindend zijn met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij wordt door de andere partij vergoed voor alle kosten in verband met de geschillenbeslechting, met inbegrip van advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten en reiskosten.

JURISDICTIE EN RECHTSGEBIED

Indien enige aangelegenheid met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank wordt gebracht, pre- of post-arbitrage, stemt de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee in dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad is die in de contactinformatie van de webeigenaar wordt vermeld, tenzij hier anders wordt aangegeven. Delray Beach, Florida. In het geval van een geschil in een federale rechtbank, zal de juiste rechtbank de federale rechtbank zijn die zich het dichtst bij het adres van de verkoper bevindt.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat het toepasselijke recht in alle gevallen dat van de staat van de Verkoper zal zijn.

CONTACTINFORMATIE

info@geopolymertech.com

 

Geopolymeer Oplossingen, LLC
11200 Cox Road Suite A1
Conroe, TX 77385
Telefoon: 281-419-1866